ชื่อ - นามสกุล :นายทวี ไปแดน
ตำแหน่ง :รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดฯ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :